Huidige situatie maatregelgebied geul Bokhoven in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Huidige situatie maatregelgebied geul Bokhoven in de gemeente 's-Hertogenbosch. Foto: Studio Retouched

Denk ook mee over plannen voor Maasuiterwaard bij Bokhoven

Human Interest 214 keer gelezen

DEN BOSCH | Ingenieursbureau Arcadis werkt in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in en langs de Maas. Voor vijf locaties in de Benedenmaas is nu een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd, waaronder de uiterwaard bij Bokhoven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De brede omgeving kan nog meedenken tot en met 8 juni 2023.

De andere locaties die onder deze kennisgeving vallen liggen aan de overkant van de rivier in de gemeente Maasdriel: Benedenwaarden (bij Hedel) en drie locaties in het gebied Casterens Hoeve ten westen van Hoenzadriel. Het doel voor al deze locaties is de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden te vergroten voor vis en macrofauna als mosselen, slakken en insectenlarven. Het maatregelgebied Bokhoven ligt op de linkeroever van de Maas ten noordwesten van ’s-Hertogenbosch. Het wordt aan de zuidkant begrenst door de dijk. De Veerweg doorsnijdt het gebied. Met de gepubliceerde Kennisgeving Voornemen en Participatie nodigt Rijkswaterstaat de brede omgeving uit om mee te denken over de voorgenomen maatregelen. Via de volgende link vindt u de volledige tekst van de kennisgeving in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-13178.html. Hierin worden de plannen toegelicht en staat hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden gelden. U kunt nog tot en met 8 juni 2023 reageren. Dat kan op drie manieren. Ten eerste digitaal. Mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl. Mondeling kan ook. Vraag daarvoor een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken. Ten derde per post. Stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Bij Bokhoven wordt een ondiepe nevengeul met een lengte van 1,5 kilometer en een breedte variërend tussen 12 en 30 meter als oplossing verkend. De bedoeling is de geul aan beide kanten met de Maas te verbinden waardoor deze permanent gaat meestromen met de rivier. Waar de geul en de Veerweg elkaar kruisen, moeten verbindingskokers (duikers) ervoor zorgen dat het water door kan blijven stromen. In de buitenbochten van de geul zijn op verschillende plekken steile oevers voorzien van circa 1 meter hoog. Zulke zandige steilranden zijn ideale plekken voor ijsvogeltjes en oeverzwaluwen om in te nestelen. Dit zijn vogelsoorten die van oudsher thuishoren langs de Maas. In de binnenbochten zijn juist flauwe oevers in beeld. Door de breedte en diepte van de geul te variëren, ontstaan er verschillende stroomsnelheden. Zodoende ontstaat een aantrekkelijke omgeving voor diverse flora en fauna die van stromend water houden. Te denken valt aan waterplanten als fonteinkruiden, gele plomp, egelskop en vissoorten als rivierprik, elft, serpeling, sneep en kopvoorn. De wens is om aan de zuidkant van de beoogde geul groepjes bomen en heesters aan te planten, zodat daar genoeg schaduw is. Schaduw remt de opwarming van het water af, wat vooral in droge zomers van belang is voor de ecologische waterkwaliteit. De (baken)bomen op de Maasoever blijven ongemoeid.

Het plan omvat verder het aanbrengen van ecologisch waardevol rivierhout in de beoogde geul. Dat zijn dode bomen onder water, die vanzelfsprekend stevig worden verankerd om wegdrijven te voorkomen. Allerlei kleine waterdiertjes, insectenlarven, algen en wieren kunnen zich op het dode hout vestigen en vissen schuilen er graag. Ook is het graven van enkele diepere delen in de geul voorzien, waar vissen in droge en warme periodes naar toe kunnen vluchten als dat nodig is. Dit worden ook wel refugia genoemd. Meer info op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas, of bel met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (gratis).

Uit de krant